pegasus 01

Model: Kotone Furukawa
Photographer: Ittetsu Matsuoka
Hair: TAKAI
Make-up: Nash Chen
Lighting: Tomokazu Tsukioka
Stylist&Editor: Sakiko Fukuhara 
Special Thanks:Jay Chung
Kei Komatsubara(Daitokai)
Akira Sawasato(PonyTail)
Art Director: Yuma Higuchi 
Artist Producer: humanité 
Publisher: Sho Obuchi(azeddine press)