Kanata no Tabi tour 2022

yamanashi box sticker 
painting&design: Yuma Higuchi